Alle Gemeinden Balzers Triesen Triesenberg Vaduz Schaan Planken
Eschen Mauren Gamprin Schellenberg Ruggell  
Namensuche      Liste
Bongert  (Triesen)


Unbekannt. Nicht lokalisierbar.

Historische Belege
1720 Bàumgartten (AS 2/4; fol. 82v, Z 13-14): "Ein stückhle [gúth] hinter dem Baúmgartten únd Ein stückhle im ~"
1722 Bàumgarten (AS 2/5; fol. 8v, Z 20-21): "... ein stückhle feistes in ~ ..."

Bisherige Nennung
Ospelt 1911b, 13: Bongert.

Deutung
'Baumgarten'.

Bongert