Gesamtes Alphabet A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Wortsuche   Liste
düösartr.

/d̮uös/; d̮œs (E), d¼s (S)
m., 'Rücken'.

Lat. D̄ORSUM bzw. D̄OSSUM 'Rücken' (REW 2755; RN 2, 129), rtr. döss (E), dies (S), m. 'Rücken'. Die heutigen rtr. Formen setzen eine artr. Vorstufe */d̊uös, d̮®̊os/ voraus.


Dieses Wort kommt in folgenden Namen vor: 

 Allein
 Nominal verbunden: deutsch